Joakim Swahn

VD


Joakim Swahn är civilingenjör och civilekonom och arbetar i huvudsak som uppdragsledare med samhällsekonomiska analyser i kombination med övergripande trafik- och samhällsplanering, ofta i tidiga skeden. Andra frågor Joakim arbetar med är bl.a. översiktliga regionala funktionsanalyser och stråkstudier kopplat till städers och regioners funktion, t.ex. avseende arbetspendling samt med godstransporter. Joakim är också expertstöd gällande tillgänglighet för resenärer med funktionshinder i fordonsupphandlingar.

 


Telefon: +46 70-430 22 60

E-post: joakim.swahn@m4traffic.se

Holmgrensfoto_Portratt_04