M4Traffic genomför trafikanalyser med Dynameq åt Malmö Stad

M4Traffic har fått i uppdrag av Malmö Stad att genomföra trafikanalyser av olika åtgärder i transportsystemet. För att kunna konsekvensbeskriva åtgärderna utvidgar M4Traffic stadens trafikmodell i Dynameq till att innefatta hela Malmös norra, östra och centrala delar.