M4Traffic utreder och analyserar trafik och transporter i olika former. Vår kärnverksamhet är att utveckla metoder, tillämpa modeller och analysera data i trafikplaneringssyfte. Förutom djupa kunskaper om modeller och deras användningsområden har vi utvecklat stor erfarenhet och insikt i trafikanters önskemål och beteende, men också om trafikens effektsamband, samhällets beslutsprocesser och trafikpolitiska frågor. Våra specialiteter är trafikmodellering, simulering och samhällsekonomi.
M4Traffic erbjuder utredningar, prognoser och analyser såväl på nationell strategisk nivå som på detaljnivå. Vi arbetar med systemanalyser, enskilda infrastrukturobjekt, korsningsutformningar och tillgänglighetsfrågor för dagens och morgondagens trafik. Således kan vi t ex beräkna effekten av en trafiksignal, kölängder vid byggarbetsplats eller vad som händer när man bygger en ny väg, etablerar ett köpcentrum eller gör förändringar i kollektivtrafiken. Vi beräknar även den samhällsekonomiska nyttan av investeringar i all infrastruktur, såväl till lands som till sjöss.
Våra huvudsakliga verksamhetsområden är:

 • Trafikmodellering: Utveckla och tillämpa olika trafikmodeller. Vi hanterar flera av marknadens vanliga modeller för trafikanalys på olika detaljnivå. Som komplement erbjuder vi analys med en egenutvecklad efterfrågemodell.
 • Trafikanalys: Sammanställa och analysera olika data som beskriver trafiken eller som påverkar trafiken. Vi tar fram förslag avseende nyckeltal och resultatanalys ur modeller och mätningar och kan lägga upp program för mätningar av flöden och restider.
 • Samhällsekonomi: Utveckla metoder inom samhällsekonomi samt genomföra samhällsekonomiska analyser för samtliga trafikslag från cykel till sjöfart.
 • Tillgänglighetsfrågor: Ta fram förslag för tillgänglig utformning i kollektivtrafiken, såväl för fordon som i infrastruktur, detta i syfte att tillgodose samtliga resenärers behov att kunna resa på egen hand.

M4Traffic har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Hjo.

 

M4Traffic har tagit fram ett eget kvalitets- och miljöledningssystem som bygger på ISO 9001 och ISO 14001.

Vår  miljöpolicy är formulerad som:

M4Traffic vill av sina kunder uppfattas som en professionell partner inom samhälls- och trafikplaneringsområdet med ett aktivt miljöarbete. Våra uppdrag strävar vi att genomföra på ett sätt som tar vi hänsyn till miljöpåverkan och föreslår lösningar och resultat med hänsyn till detta. Samma miljöhänsyn tar vi naturligtvis även i vår egen verksamhet. M4Traffic strävar efter att minska den totala belastningen på miljön genom att:

 • uppfylla alla tillämpliga lagar och krav
 • ständigt förbättra vårt miljöarbete och att ta fram miljömål och handlingsplaner
 • ständigt utveckla vår personal med avseende kunskap om miljön
 • i dialog med kunden diskutera möjliga miljöpåverkan och möjligheterna till att minska dessa
 • vid resor, inköp, utrustning och intern verksamhet beakta miljöaspekter i syfte att minska vår negativa miljöpåverkan

Vår  kvalitetspolicy är formulerad som:

M4Traffic vill av sina kunder uppfattas som en professionell partner inom samhälls- och trafikplaneringsområdet som levererar med hög kvalitet. Våra uppdrag strävar vi att genomföra på ett sätt som minst motsvarar kundens förväntningar. M4Traffic uppfyller detta genom att:

 • tillämpa god konsultetik i vårt arbete
 • identifiera kundens behov i dialog med denna och genomföra uppdraget med hög kompetens och fokus på kundens nytta
 • ständigt utveckla vår personal med avseende på professionell kunskap

Ledningen arbetar aktivt med att utveckla vårt ledningssystem i syfte att ständigt förbättra vårt kvalitets- och miljöarbete.


Organisationsnummer:
M4Traffic är ett privat aktiebolag med organisationsnummer 556824-0401.
Momsreg.nr/VAT-nr är SE556824040101.
Företagets säte är Stockholm