vallentuna

Trafikanalyser av vägnätsalternativ och exploateringsscenarier

M4Traffic har, tillsammans med Sweco på uppdrag av Vallentuna kommun, genomfört trafikanalyser av ett antal alternativ för vägnät och exploateringscenarier i kommunen. Uppdraget syftade till att på ett tidseffektivt sätt analysera ett större antal kombinationer av åtgärder i vägnätet tillsammans … Läs mer

C30 Interiör reklam

Tillgänglighet för äldre, barn samt för resenärer med funktionsnedsättning

På uppdrag av Trafikförvaltningen inom Stockholms läns landsting (f.d. SL) bistår M4Traffic Trafikförvaltningen som expertstöd avseende tillgänglighet för äldre, barn samt resenärer med funktionsnedsättning i de pågående upphandlingarna av nya fordon till tunnelbanans röda linje (C30) samt Roslagsbanan (X15p). Även … Läs mer

hamn

Revidering av kalkylvärden för sjöfart, ASEK och Samgods

M4Traffic har, tillsammans med HSAB och på uppdrag av Trafikverket, genomfört ett forsknings- och innovationsprojekt (FOI) avseende revidering av befintliga kalkylparametrar för sjöfart. Uppdraget omfattade att revidera samtliga kalkylparametrar inom ASEK och Samgods, kalkylparametrar som ligger till grund för de … Läs mer

bild_CBhamn

Cost-benefit analys Stockholms hamnar

På uppdrag av Stockholms hamnar har M4Traffic tagit fram en Cost-benefit analys för de investeringar som görs i hamnen i Kapellskär och Värtahamnen. Analysens syfte var att göra en samhällsekonomisk bedömning av de samhällseffekter, både nyttor och kostnader, som uppkommer … Läs mer

bild_IVV

Sjöfart på inre vattenvägar

På uppdrag av Trafikkontoret Stockholms stad och Sjöfartsverket har M4Traffic gjort en övergripande samhällsekonomisk analys avseende sjöfart på de s.k. inre vattenvägarna (IVV). Analysens syfte är att få en bedömning om transporter till en stor byggarbetsplats i Stockholm med IVV-fartyg … Läs mer

3. Restid med cykel

Utveckling av tillgänglighetsindex

M4Traffic har i samarbete med Trivector Traffic AB utvecklat ett tillgänglighetsindex för Malmö Stad. Tillgänglighetsindexet syftar till att i kartformat ge en samlad beskrivning av tillgängligheten i Malmö baserat på en sammanvägning av olika kriterier för mer hållbar tillgänglighet. Tillgänglighetsindexet … Läs mer

trafikmätning uppsala

Förstudie, System för hantering av trafikdata

Förstudie för att identifiera nytt system för hantering av trafikdata inom kommunen. Kommunens behov av trafikdata och behov av tillgänglighet till trafikdata identifierades. Efter behovsinventeringen utvärderades ett antal system för hantering av trafikdata utifrån ett antal uppsatta kriterier. Brister i … Läs mer

hemsida detaljplan2

Trafikanalys, Detaljplan

Utredning med syfte att beskriva trafikkonsekvenser till följd av planerad exploatering och förändring av vägnätet i anslutning till en ny detaljplan. Resultaten fokuserade på analys av trafikalstring samt kapacitet- och tillgänglighetsaspekter.

Metodstudie – Kartläggning av den tunga trafiken i Göteborg

Metodstudie – Kartläggning av tung trafik

Med bakgrund av behovet av att kunna studera effekterna av det Västsvenska paketet har M4Traffic tagit fram ett förslag till upplägg och metod för kartläggning av den tunga trafiken i Göteborg. Kartläggningens syfte är främst att ge kunskap om den tunga trafikens … Läs mer

hemsida trafikanalys2

Trafikanalyser, Fördjupad Översiktsplan

Trafikanalyser av olika utvecklingsscenarier inom arbetet med ny fördjupad översiktsplan. Scenarier för år 2020, 2030 och 2050 med olika fördelning av förändringar i befolkning och arbetsplatser i kombination med olika åtgärdsalternativ för vägnätet. Med stöd av en i tidigare uppdrag … Läs mer