Hemsida_sim fotgangarfloden1

Simulering av fotgängarflöden

Utredning av olika varianter av framtida vägnät i anslutning till planerad arena. Framtagande av trafikprognos för bil och fotgängarflöden för vidare simulering på mikronivå med verktyget Vissim. Analyser av framkomlighetsaspekter för bil- och kollektivtrafik samt interaktion mellan fordonstrafik och fotgängare.

hemsida kapacitetsanalys

Kapacitetsanalys, Korsningsutformning

Analys av planerad utformning av en större cirkulationsplats med prioritering av kollektivtrafik. Simulering på mikronivå med verktyget VISSIM. Analys av kapacitet i vägnätet samt av framkomlighet och hållplatskapacitet för kollektivtrafiken.

Söderleden

Trafikprognos

Fässbergsdalen i södra Göteborg och Norra Mölndal utgör den mest expansiva delen av Göteborgsregionen. Här planeras nya bostäder, nya arbetsplatser och nya handelsetableringar. Genom Fässbergsdalen passerar Söderleden. De planerade exploateringarna i Fässbergsdalen tillsammans med ökad efterfrågan för att utnyttja leden … Läs mer