Revidering av kalkylvärden för sjöfart, ASEK och Samgods


M4Traffic har, tillsammans med HSAB och på uppdrag av Trafikverket, genomfört ett forsknings- och innovationsprojekt (FOI) avseende revidering av befintliga kalkylparametrar för sjöfart.
Uppdraget omfattade att revidera samtliga kalkylparametrar inom ASEK och Samgods, kalkylparametrar som ligger till grund för de nationella riktlinjerna avseende samhällsekonomiska analyser.

Förutom att baseras på uppdaterade bränslepriser och valutakurser, speglar de nu reviderade kalkylparametrarna bl.a. på ett tydligare och mer rättvisande sätt de skalfördelar som föreligger inom sjöfarten.

För mer info, kontakta Joakim Swahn eller Magnus Kjellman

 

hamn