Trafikanalyser av vägnätsalternativ och exploateringsscenarier


M4Traffic har, tillsammans med Sweco på uppdrag av Vallentuna kommun, genomfört trafikanalyser av ett antal alternativ för vägnät och exploateringscenarier i kommunen.

Uppdraget syftade till att på ett tidseffektivt sätt analysera ett större antal kombinationer av åtgärder i vägnätet tillsammans med planer för framtida exploatering.

Analyserna gav svar på förväntade trafikflöden på olika länkar och var i vägnätet som eventuella flaskhalsar riskerar att uppstå.

För mer info, kontakta Anders Bernhardsson

 

 

vallentuna