Samhällsekonomisk analys av pendlingsbåtsförbindelse åt Nacka kommun

M4Traffic har hjälpt Nacka kommun med att bedöma de samhällsekonomiska nyttorna av en ökad turtäthet på pendlingsbåten linje 80, även kallad Sjövägen, mellan Nacka och Stockholm. Sjövägen har sedan starten 2010 ett kraftigt ökat resande, varför turtäthetsförbättringar efterfrågas. I beräkningarna har även nyttor från en förbättrad kajinfrastruktur ingått, detta för att bl.a. tillgänglighetsanpassa Sjövägen.