Förstudie, System för hantering av trafikdata


Förstudie för att identifiera nytt system för hantering av trafikdata inom kommunen. Kommunens behov av trafikdata och behov av tillgänglighet till trafikdata identifierades. Efter behovsinventeringen utvärderades ett antal system för hantering av trafikdata utifrån ett antal uppsatta kriterier. Brister i dagens arbetssätt identifierades och förslag på förändringar föreslogs. En process togs fram för kommunens arbete med trafikdata.

trafikmätning uppsala