Trafikanalys, Detaljplan


Utredning med syfte att beskriva trafikkonsekvenser till följd av planerad exploatering och förändring av vägnätet i anslutning till en ny detaljplan. Resultaten fokuserade på analys av trafikalstring samt kapacitet- och tillgänglighetsaspekter.

hemsida detaljplan2