Den enkla vägen till
avancerade trafikanalyser

M4Traffic utreder och analyserar trafik och transporter i olika former. Vår specialitet är trafikmodellering, simulering och samhällsekonomi.

Våra tjänsterKontakta oss

Om oss

Vi analyserar dagens och morgondagens trafik

M4Traffic utreder och analyserar trafik och transporter i olika former. Vår kärnverksamhet är att utveckla metoder, tillämpa modeller och analysera data i trafikplaneringssyfte.

Förutom djupa kunskaper om modeller och deras användningsområden har vi utvecklat stor erfarenhet och insikt i trafikanters beteende och önskemål, men också om trafikens effektsamband, samhällets beslutsprocesser och trafikpolitiska frågor. Våra specialiteter är trafikmodellering, simulering och samhällsekonomi.

Läs mer

M4Traffic erbjuder utredningar, framtagande av prognoser och analyser, såväl på nationell strategisk nivå som på kommunal detaljnivå. Vi arbetar med allt från systemanalyser ner till enskilda infrastrukturobjekt som t.ex. konsekvenserna av en ny korsningsutformning.

Vi kan t.ex. beräkna effekten av införandet av en trafiksignal eller cirkulationsplats, påverkan på trafiken i samband med olika tillfälliga byggprojekt, påverkan på trafik och resmönster när en ny väg eller järnväg öppnar, påverkan på trafiken vid etableringen av ett köpcentrum eller nytt bostadsområde eller hur resvanor och resmönster ändras till följd av förändringar i kollektivtrafiken som t.ex. ändringar i linjedragningar eller turtäthet.

Vi beräknar även de samhällsekonomiska effekterna av investeringar i trafik- och transportinfrastruktur, såväl på land som till sjöss. M4Traffic fungerar även som projektledare för stora, ofta trafikslagsövergripande projekt, som t.ex. åtgärdsvalsstudier eller som delprojektledare avseende trafikanalyser inom stora komplexa projekt.

Våra kunder är huvudsakligen Trafikverket, kommuner, regioner, trafikhuvudmän, Sjöfartsverket m. fl.

Övergripande & detaljerad trafikanalys

Utveckling och tillämpning av trafikmodeller för att svara på vad som händer vid förändringar i trafik-/transportsystemet. Vi erbjuder analyser med stöd av de vanligaste modellpaketen för trafikanalyser på alla nivåer (mikro-, meso- respektive makronivå).

Trafikstatistik & trafikdata

Vi inhämtar, sammanställer och analyserar data som beskriver och/eller påverkar trafiken. Vi tar fram förslag avseende nyckeltal och resultatanalys ur modeller och mätningar och kan lägga upp program för mätningar av restider eller styrning av flöden, t.ex. styrning av trafiken utifrån olika miljökvalitetsnormer, som utsläpp av kväveoxider (NOx).

Samhällsekonomi

Utveckling av metoder och framtagande av kalkylparametrar för samhällsekonomiska beräkningar samt genomförande av samhällsekonomiska analyser för samtliga trafikslag, från cykel och bil till kollektivtrafik, järnväg och sjöfart, ofta genom trafikslagsövergripande analyser.

Medarbetare

Vi som jobbar på M4Traffic

Kristina Schmidt

Trafikanalytiker

070 - 885 43 32

kristina.schmidt@m4traffic.se

Johannes Östlund

Trafikanalytiker

070 - 315 22 15

johannes.ostlund@m4traffic.se

Mats Tjernkvist

Trafikanalytiker

070 - 316 52 83

mats.tjernkvist@m4traffic.se

Henrik Carlsson

Trafikanalytiker

070 - 606 31 65

henrik.carlsson@m4traffic.se

Anders Bernhardsson

Trafikanalytiker

070 - 396 36 83

anders.bernhardsson@m4traffic.se

Mats Sandin

Trafikanalytiker

070 - 256 14 97

mats.sandin@m4traffic.se

Ebba Wimby Schmidt

Trafikanalytiker

070 - 249 34 24

ebba.wimbyschmidt@m4traffic.se

Carlos Morán

Trafikanalytiker

070-724 68 64

carlos.moran@m4traffic.se

Samuel Strömberg

Samuel Strömberg

Trafikanalytiker

samuel.stromberg@m4traffic.se

Stockholm

Bergsundsgatan 17
117 37 Stockholm

Vägbeskrivning

Göteborg

Regnbågsgatan 8B
417 55 Göteborg

Vägbeskrivning

Malmö

Kungstorpsvägen 8c
236 32 Höllviken

Vägbeskrivning

Hjo

c/o Widab
Industrigatan 27
544 50 Hjo

Vägbeskrivning

Linköping

Linköping

Aspeliden 6
589 35 Linköping

Vägbeskrivning